close
تبلیغات در اینترنت
بازآرایی سیستم توزیع با استفاده از روش فازی دارای چندین تابع هدف
loading...
سرویس سایت سایت رزبلاگ بزرگترین سرویس ارائه خدمات سایت نویسی حرفه ای در ایران

ژورنال فایل

سیستم های توزیع، بازآرایی، نظریه مجموعه فازی، توابع چندگانه دانلود پروپوزال-پایان نامه-مبانی نظری-تحقیق-پرسشنامه-پاورپوینتلینک منبع و پست : بازآرایی سیستم توزیع با استفاده از روش فازی دارای چندین تابع هدف http://parsdanesh.sidonline.ir/product-14492-Reconfiguration-of-distribution-system-using-fuzzy.aspx بازآرایی سیستم توزیع با استفاده از روش فازی دارای چندین ... prozhe-shop.ir/product-14492-Reconfiguration-of-distribution-system-using-fuzzy.aspx Reconfiguration of distribution system using fuzzy…

بازآرایی سیستم توزیع با استفاده از روش فازی دارای چندین تابع هدف

سیستم های توزیع، بازآرایی، نظریه مجموعه فازی، توابع چندگانه

دانلود پروپوزال-پایان نامه-مبانی نظری-تحقیق-پرسشنامه-پاورپوینت


لینک منبع و پست : بازآرایی سیستم توزیع با استفاده از روش فازی دارای چندین تابع هدف
http://parsdanesh.sidonline.ir/product-14492-Reconfiguration-of-distribution-system-using-fuzzy.aspx

بازآرایی سیستم توزیع با استفاده از روش فازی دارای چندین ... prozhe-shop.ir/product-14492-Reconfiguration-of-distribution-system-using-fuzzy.aspx Reconfiguration of distribution system using fuzzy multi-objective approach. Abstract The paper presents an algorithm for network reconfiguration based on fuzzy ... بازآرایی چند هدفه سیستم های توزیع با استفاده از روش بهینه ... www.civilica.com/Paper-CBCONF01-CBCONF01_0427=بازآرایی-چند-هدفه-سیستم-ها... ذخیره شده مقاله بازآرایی چند هدفه سیستم های توزیع با استفاده از روش بهینه سازی فازی و با ... دارای تلفات توان زیادی می باشند بنابراین هدف اصلی برنامه ریزیبهره برداری از ... مقاله بازآرایی شبکه های توزیع با هدف بهبود تلفات توان ... www.civilica.com/Paper-PSC29-PSC29_160=بازآرایی-شبکه-های-توزیع-با-هدف-بهبو... ذخیره شده مشابه مقاله بازآرایی شبکه های توزیع با هدف بهبود تلفات توان وکاهش انحراف ولتاژ با استفاده از الگوریتم ترکیبی ISFLA در قالب فازی, در بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق (29th International Power System Conference) توسط مریم بهرامی, عبدالامیر یاقوتی, ... در مقاله روش جدیدی برای بازآرایی چند هدفه شبکه توزیع ارائه میشود که ... [PDF]ﺑﺎزآراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺟﻬﺶ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ www.khuisf.ac.ir/Dorsapax/userfiles/file/pazhohesh/bargh91/2022.pdf ذخیره شده مشابه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ، از آن در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎزآراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . از اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ... داراي. ﺗﻠﻔﺎت. ﺧﻂ. زﯾﺎد. و. اﻓﺖ. وﻟﺘﺎژ. ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. ﺑـﺎ. ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي. اﻧﺘﻘﺎل. ﻣـﯽ. ﺑﺎﺷـﻨﺪ . روش. ﻫـﺎي. ﻣﺘﻌـﺪدي ... و اﻟﮕـــﻮرﯾﺘﻢ ﻓـــﺎزي. [. 10 ... ﭼﻨﺪ. ﮔﺮوه. ﻣﺠﺰا ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ. ﺗﻌـﺪاد ﻗﻮرﺑﺎﻏـﻪ. ﻫـﺎي. ﻣﻮﺟﻮد. در. ﻫﻤﻪ. ي. ﮔﺮوه. ﻫﺎ. ﺑﺎ ﻫﻢ. ﺑﺮاﺑﺮ. اﺳﺖ. ﺑﺮ. .... اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف در. [PDF]ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﺒﮑﻪ www2.tavanir.org.ir/dm/maghalat1ta10/proceedings/13th/13-060.pdf مشابه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻣﻲ. ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺪﻑ ﺭﺳﻴﺪ . ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪﻱ ﺷﺒﻜﻪ. ﺗﻮﺯﻳﻊ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﻢ ... ﻛﻪ ﻣﻲ. ﺗـﻮﺍﻥ ﺑـﺎ ﺑـﺎﺯ ﻭ ﺑـﺴﺘﻪ. ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻴﮑﺮﺑﻨﺪﻱ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮ. ﺯﻳﻊ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩ، ﻭ ﭘﻴﮑﺮﺑﻨﺪﻱ ﻛﻪ. ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻛﻢ .... ﺷــﺪﻩ، ﺍﺳـــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﻄــﻖ ﻓـــﺎﺯﻱ ﺗﻮﺳـــﻂ ... ﺟﺎﻱ ﺷﺮﻭﻉ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﻭﻟﻴﻪ، ﻫﻢ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄـﻪ ... ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪﻑ ﺭﻭﺵ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺍﺳﺖ،. ﻛﻪ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ. ﺭﺍﺑﻄﻪ. ، ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻞ ﺗﻠﻔﺎﺕ. ﺍﻛﺘﻴﻮ. ﺩﺭ. ﺳﻴﺴﺘﻢ. [PDF]دریافت مقاله psc-ir.com/cd/2013/papers/1433.pdf ذخیره شده مشابه ﺩﺍﺭﺍﻱ. ﺗﻠﻔﺎﺕ. ﺧﻂ. ﺯﻳﺎﺩ. ﻭ. ﺍﻓﺖ. ﻭﻟﺘﺎژ. ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ. ﺷﺒﻜﻬﻬﺎﻱ. ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ. ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ. ﺑﺮﺍﻱ ... ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺁﺭﺍﻳﺶ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﺟﻬﺶ ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻓﺎﺯﻱ .... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪﻑ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ﻧﻴﺎﺯ ... ﺑﺎﺯﺁﺭﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﻄﻌﻲ ﻭ ﺻﺮﻳﺢ ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. [PDF]15 . Paper Title - psc-ir.com psc-ir.com/cd/2014/papers/1525.pdf ذخیره شده مشابه ﺑﺎﺯﺁﺭﺍﻳﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺗﻮﺍﻥ ﻭﻛﺎﻫﺶ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻭﻟﺘﺎژ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ. ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ .... ﺭﻭﺵ. ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ ﻓﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻴﺮﻭﺩ. ﺩﺭ ﻗﻠﻤﺮﻭ ﻓﺎﺯﻱ، ﻫﺮ ﻫﺪﻑ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻊ. ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻴﺸﻮﺩ. ﺗﺎﺑﻊ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭﺟﻪ ... بررسی روش های تجدید آرایش شبکه توزیع به منظور کاهش ... 1001daneshjo.ir/تجدید-آرایش-شبکه-توزیع-کاهش-تلفات/ ذخیره شده مشابه 1-1-2 تابع عضویت برای کاهش تلفات توان حقیقی : 4 ... 1-5 روش پنجم: روش بازآرایی با استفاده از الگوریتم ژنتیک : 18 ... قرار می گیرند که روش های ریاضی آرایش بهینه مطلق شبکه را می دهند ولی دارای سرعت کمی ... در این روش مسأله تجدید آرایش شبکه توزیع به صورت مسأله چند هدفی فازی با اهداف ... اسکادا و سیستم های تولید و توزیع ... [PDF]ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺑﺎﺯﺁﺭﺍﻳﻲ ﻓﻴﺪﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺌﻮﺭﻱ - Sid www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/5261383380108.pdf ذخیره شده مشابه ﺑﺎﺯﺁﺭﺍﻳﻲ. ﻓﻴﺪﺭ. ﺭﻭﺵ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ. ﻛـﻢ ﻫﺰﻳـﻨﻪ. ﺍﻱ ﺑـﺮﺍﻱ ﻛـﺎﻫﺶ. ﺗﻠﻔـﺎﺕ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ. ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺎﻧﻮﺭ ﺭﻭﻱ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﺩ . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ .... ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺩﺭﺟﺔ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺰﺭﮒ ... ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ. ﺁﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ. ﺑﺎﺯﺁﺭﺍﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ . ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ. ﺗﺌﻮﺭﻱ ﮔﺮﺍﻑ ... ﻛﻪ ﺑﻄﻮﺭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ، ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪﻑ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﺷﺒﻜﻪ ﻧﻴﺰ ... ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ، ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﺔ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﺔ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ..... ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﺎﺯﻱ. [PDF]( ﻗﺪرت - ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق ) ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ آراﯾﺶ ﺑﺎ ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/556610 ذخیره شده اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﻌﺎﻋﯽ، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﮔﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ... ﺗﻮان ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ اﻣﭙﺪاﻧﺲ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ... ه از ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻮع، اﻧﺪازه و ﻣﮑﺎن ﺧﺎزن ﻫﺎ اﻣﺮوزه ... ﻣﺮوري ﺑﺮ روش ﻫﺎي ﺑﺎزآراﯾﯽ ... ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎزي، ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎزي ..... ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ داراي ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺴﺖ و ﻓﯿﺪر اﺳﺖ ﻟﺬا ﻫﺮ ﺑﺎري را ﻣﯽ ﺗﻮان از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻐﺬﯾﻪ. [PDF]پیکره بندی بوسیله تجدید سازی تلفات، بهبودپروفیل و ... www.sid.ir/fa/VEWSSID/s_pdf/4151393H04255.pdf ذخیره شده پیکره بندی شبکه با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی، در حضور واحدهای ... و برای حل مساله تجدید آرایش از ترکیب قوانین ابتکاری و منطق فازی به منظور اهداف بهینه ... های مورد مطالعه و با استفاده از بهینه سازی چند هدفه به روش مجموع چند وزنی، سه تابع هدف ... در مساله بازآرایی سیستم های توزیع ..... روش نسبت به روش های دیگر دارای سر. [PDF]های توزیع انرژی الکتریکی بينی تلفات در شبکه گذاری ... research.iaun.ac.ir/pd/bahador.fani/pdfs/PaperC_8288.pdf ذخیره شده دارای. اطالعات. کامل. و. کافی می. باشند. و تلفات کل سيستم براساس اطالعات ... د و سپس با استفاده از شبکه. ی. عصبی. مقدار تلفات شبکه. ی توزیع. پيش ... فازی،. جستجوی. گراف،. سيستم. کولوني. مورچگان. اشاره. نمود . سانتوزو و. تان در ... هدف. مقاله. ی. ئارا. ه شده کاهش تلفات پيک بار شبكه توزيع با. روش خازن. گذاری و با استفاده از ... پروفایل ولتاژ - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=پروفایل+ولتاژ&topic_4=449624 ذخیره شده مشابه ... نامه یک طراحی چند هدفه برای تعیین مکان و اندازه منابع DG در شبکه های توزیع موجود ... کنترل ولتاژ در سیستم‌های توزیع به کمک OLTC در حضور تولیدات پراکنده ... مطلوب ولتاژ با استفاده از تئوری اطلاعات فازی مدل شدهاست همچنین تابع هدف شامل ... ارائه روش مناسب در مقایسه جایابی خازن و منابع تولید پراکنده با باز آرایی سیستم در ... پایان نامه مهندسی برق | ايران متلب matlab1.ir › آموزش ذخیره شده ۱۴ مرداد ۱۳۹۳ ه‍.ش. - در مبحث انتقال و توزیع، روش‌های مختلف انتقال برق اعم از کابل‌های هوایی و ... در گرایش مخابرات سیستم٬ به طور عمده با سیگنال اطلاعات به صورت یک تابع ریاضی برخورد می‌کنند. ... با استفاده از سیستمهای دارای پسخورد می‌توان بسیاری از فرآیندهای صنعتی را ..... طراحي کنترلگر چند هدفه سيستم فازي براساس مدل T-S‎ همه مقالات ترجمه شده – ترجمه تخصصی متون و مقالات برق electricaltranslate.ir/category/all-electrical-and-electronics-engineering-articles/ ذخیره شده مدیریت تراکم چند-هدفی با استفاده از تغییر زمان بندی تولید و حذف بار ... چکیده: در این مطالعه، یک روش چند-هدفی برای بازآرایی بهینه شبکه و نیز توزیع توان ... شبکه بر حسب چند تابع هدف، شامل کمینه سازی تلفات توان سیستم، انحراف ولتاژ و[…] ..... ترجمه تخصصی مقاله برق چکیده سیستم های هدرولیکی، دارای مزایای چشمگیری از ... [XLS]MA thesis - دانشگاه شاهد shahed.ac.ir/FaniMohandesi/DocLib1/MA%20thesis.xlsx ذخیره شده مشابه 7, 847514004, علي, عاشوري, الكترونيك, دوستاري, تاييد هويت با استفاده از بازشناسي .... بهبود روش پردازش سيگنال در سيستم كاشت حلزوني شنوايي چند الكترودي چند نرخي ... بشيري, رويكردي فازي بر روش سطح پاسخ در طراحي آزمايشها و بهينه سازي مساله .... دسته بندي داده ها با رويكرد ماشين هاي بردار پشتيبان با تابع هدف چند گانه. مقالات توزيع foodaji.persiangig.com/web/tozie.htm ذخیره شده مشابه بهينه کردن تلفات در سيستم هاي توزيع با استفاده از خازن, حسينيان- سيد حسين, اول, مشاهده ... کاربرد منطق فازي در پيش بيني بار, قوجه بکلو- حسن, دوم, مشاهده ... چند روش براي کاهش استراق انرژي الکتريکي, بختياري- عبدالمجيد, سوم, مشاهده ..... تصديق اطلاعات در سيستم اتوماسيون توزيع با استفاده از تابع در هم MD5, اسماعيلي- ... [PDF]دانلود پیش نمایش www.tanbal-khan.com/download.htm?id=2391 ذخیره شده روﺷﻬﺎي ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ. 5. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي. 5. ﻓﺼﻞ دوم. : ﺑﺎزآراﯾﯽ در ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ. 7 ... اﻧﺠﺎم ﭘﺨﺶ ﺑﺎر و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺎﺑﻊ ارزﯾﺎب ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت. 49 ... ﺗﻠﻔﺎت ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﺗﻮزﯾﻊ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎرﻣﻮﻧﯿﮑﯽ. 78 ..... ﻓﯿﺪر ﯾﺎ روي ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﯾﮏ ﻓﯿﺪر در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ .... روش اول ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺮﯾﺎﻧﻬـﺎي ﺑﺎرﻫـﺎ، وﻟﺘـﺎژ دو ﺳـﺮ. ﮐﻠﯿﺪ ..... ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ داراي دﯾﻤﺎﻧـﺴﯿﻮن. [PDF]Full Text profdoc.um.ac.ir/articles/a/1025170.pdf ذخیره شده مشابه ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻊ ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ. ﺑﺎ رﻫ. ﻴ. ﺎﻓـﺖ. ﻛﻠ. ﻲ. ﻳﻫﺰ. -ﻨﻪ. ﻣﻨﻔﻌﺖ. ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﻜﺎن و اﻧﺪازه ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ... ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺮق و ﺣﺮارت. (. CHP1. ) ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮان ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ . ﻣﻨﺎﺑﻊ. ا. ﻧﺮژي. ﭘﺮاﻛﻨـﺪه. 2. ﺑـﺎ. اﻫـﺪاف ... ﺑـﺎ ﻫـ. ﺪف ﻣﻴﻨـﻴﻤﻢ ﻛـﺮدن ﻫﺰﻳﻨـﻪ. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔﺬاري و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداري اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ . ﻳـﻚ. روش ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ ﺑﺮاي ... ﺟﻬــﺖ ﺑﺪﺳــﺖ آوردن ﻣﺤــﻞ ﺑﻬﻴﻨــﻪ. واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪه در راﺳﺘﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺳﻴﺴـﺘﻢ. ﻫـﺎي. ﺗﻮزﻳﻊ در. شبکه - دانلود مقاله و تحقیق علمی www.research-paper.ir/power/شبکه.html ذخیره شده پیش بینی کوتاه مدت بار پست های توزیع با استفاده از شبکه های عصبی ... ارائه روش جدید برای مکانیابی خطا در سیستم توزیع توسط تبدیل موجک و شبکه عصبی ... های سرطانی در بیماران دارای تومور مغزی با استفاده از تصاویر چند پارامتری تشدید مغناطیسی و شبکه عصبی ..... بازآرایی شبکه های توزیع با توابع هدف چند منظوره فازی. فصلنامه انرژي ايران، شماره 44 - Magiran www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1548&Number=44 ذخیره شده مشابه ۱۹ تیر ۱۳۹۲ ه‍.ش. - فصلنامه داراي رتبه علمي - ترويجي (فني مهندسي) ... بهينه سازي سيستم هاي ژنراتور ترموالكتريكي چند مرحله اي به روش بهينه سازي اجتماع ذرات ... كاربرد منطق فازي و FTOPSIS جهت مكانيابي نيروگاه خورشيدي با استفاده از GIS (مطالعه ... روشي نوين جهت بازآرايي چند منظوره شبكه توزيع با استفاده از تركيب الگوريتم ... دانشگاه علم و صنعت ایران - School of Electrical Engineering ... www.iust.ac.ir/printme-35.14891.41051.fa.html ذخیره شده ۳ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش. - [1] فائزه برهمن و شهرام جدید، مدیریت هوشمند هاب انرژی مسکونی با در نظر گرفتن ... و زمانبندی تجهیزات خانگی بر پایه توابع توزیع احتمالاتی ، کنفرانس شبکه ... بار سیستم توزیع با در نظر گرفتن عدم قطعیت بار ، دومین کنفرانس منطقه ... زمانبندی مشارکت واحدها با استفاده از بهینه​سازی چند هدفه فازی: هزینه، امنیت ... دانلود مجموعه کامل مقالات بیست و ششمین کنفرانس بین ... https://www.noandishaan.com › فنی و مهندسی › مهندسی برق › مقالات مهندسی برق ذخیره شده ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ ه‍.ش. - 27- پیش بینی کوتاه مدت توان باد با استفاده از مدل عصبی فازی خطی محلی و ... 35- مقایسه روش های مدولاسیون کاهش ولتاژ مود مشترک در سیستم .... با استفاده از کنترل مبتنی بر ژیش بینی مدل با تابع هدف اصلاح یافته ... 179- جایابی و تعیین سایز منابع تولید پراکنده و انجام بازآرایی بهینه در سیستم های توزیع ... رزومه علمی و سابقه اجرایی آقای دکتر مسعود رشیدی نژاد https://www.sakhtar.com/Person-223.html ذخیره شده 10, ارائه یک روش ابتکاری جهت جایابی وتعیین ظرفیت بهینه پست های توزیع به کمک ... 12, ارایه تابع چند هدفی به منظور بارزدایی بهینه فرکانسی در محیط بازار رقابتی برق ... 31, بازآرایی سیستمهای توزیع در حضور منابع تولیدات پراکنده با استفاده از .... با هدف کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ در شبکه توزیع برق با استفاده از ... [PDF]اﻫﺪاف : وﻇﺎﯾﻒ و اﺧﺘﯿﺎرات - شرکت توزیع نیروی برق شهرستان ... www.eepdc.ir/dorsapax/userfiles/file/6.pdf ذخیره شده زﯾﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻟﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ و در ... ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻬﺖ اﻋﻼم ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﺪل ﺑﺎ روش ﻫﺎي ... ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﺎزن ﮔﺬاري و اراﺋﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﯾﻒ آن ، ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در ... ﺑـﺎز آراﯾـﯽ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ ﯾﺎ ﻓﺼﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و روزاﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي. اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ و ﯾﺎ ﺑﺼﻮرت ... الگوریتم علف‌های هرز | متلب تولز matlabtools.com/الگوریتم-علف‌های-هرز/ ذخیره شده ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - حل مسئله تخصیص نمایی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی علف های هرز: ... ترکیب جدیدی از سیستم استنتاج فازی و الگوریتم علف‌های هرز به منظور بازآرایی همزمان با جایابی ... شبکه توزیع ۳۳ باسه جهت ارزیابی روش پیشنهادی در هر سه بار نامی، ... تابع برازش (شایستگی) مورد استفاده در الگوریتم ژنتیک، تابع هدف ... مرداد ۱۳۹۴ - پروژه متلب matlabi.blogfa.com/1394/05 ذخیره شده کلید واژه : بازآرایی سیستم توزیع با حضور منابع تولید پراکنده ... ابداع روش اندازه گیری سنکرون به کمک PMU تحولات عظیمی درپایش و کنترل شبکه های قدرت ... الگوریتم پیشنهادی نسبت با الگوریتم های موجود دارای دو مزیت کلی است . .... طرح کنترل ولتاژ در شبکه هوشمند با استفاده از سیستم چندین فازی هست به این شکل که برای ... ایران ترجمه - کاربرد الگوریتم ترکیبی بیگ بنگ - بیگ ... www.irantarjomeh.com/index.php?service=essay&action=more&id=3714 ذخیره شده کلمات کلیدی: بازآرایی سیستم توزیع, تولید پراکنده, الگوریتم ترکیبی بیگ ... 2- روش پیشنهاد شده برای بازارایی و تخصیص توان DG ... به منظور حل مسئله مقیاس گذاری در توابع هدف با مقیاس های گوناگون از توابع عضویت فازی استفاده شده تا ... تولید پراکنده، الگوریتم ترکیبی بیگ بنگ - بیگ کرانچ، بهینه سازی چند هدفه. دانلود مقاله رایگان تشخیص نوع عیب ترانسفور ماتورهای قدرت ... download-paper-free.epage.ir/.../module.news_Page._TypeId.1_Start.280_Action.Ne... ذخیره شده نوع عیب ترانسفور ماتورهای قدرت به روش آنالیز پاسخ فرکانسی با استفاده از شبکه عصبی . .... ۲۳, تشخیص نوع عیب سیم پیچ ترانسفورماتور با استفاده از تحلیل تابع ... این مطالعه، یک روش چند-هدفی برای بازآرایی بهینه شبکه و نیز توزیع توان راکتیو . ... 406, سیستم پردازش و تشخیص فرمان صوتی با استفاده از منطق فازی, د. مقالات همراه با شبیه سازی در متلب - سایت تخصصی متلب mathworks.ir/papernet3 ذخیره شده مشابه ۱۳ مهر ۱۳۹۱ ه‍.ش. - توجه: برای موضوعات مشترک مانند شبکه عصبی و فازی، صفحات سایر گرایش ها را نیز بررسی کنید. لطفا درخواست را از ... استفاده از الگوريتم ژنتيك در موشك هاي هدايت شونده. سال ارائه: 1386 ... کلید واژه : الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی، سیستم توزیع ناهمگن ..... عنوان مقاله: شبیه سازی اینورتر چند سطحی با روش PSO. امکان دسترسی مقالات ششمین کنفرانس مهندسی برق و ... https://www.callforpapers.ir › انتشارات علمی › مقالات علمی کنفرانس ذخیره شده بخش بندی تصاویر تشدید مغناطیسی مغز با استفاده از روش های فازی و مبتنی بر دانش قبلی ... رویکردی نوین برای زمانبندی وظایف در سیستم های محاسبات ابری با ترکیب الگوریتم .... بهینه کردن رادار OFDM با دو معیار برای کشف هدف در شرایط چند مسیری ... استفاده از تابع ابهام کسری به منظور تخمین پارامترهای سیگنال LFM [PPT]جايابي بهتر خازن در شبكه هاي توزيع - uploads.pptfa.com uploads.pptfa.com/2012/10/session%201_loss881203.ppt ذخیره شده مشابه هر چند مطالعه تلفات انرژی در کشورهای پيشرفته نشان می دهد که ميزان تلفات انرژی ... کشورهای دارای درصد تلفات (مجموع تلفات انتقال و توزيع) بيش از 17% بر ... و يا بعنوان تابع ارزش آلترناتيوهای مختلف مطرح می سازند، زيرا هدف طراحی سيستم ..... استفاده از خازن با مقادير کيلووار بيشتر از مقدار معين باعث افزايش تلفات می شود. نزدیک به 600 مقاله - سیستم داوری www.epgc5.ir/d/papers_rep.php?type=rec ذخیره شده مشابه ارزيابي جنبه وريسك فعاليت هاي نيروگاه آبادان با استفاده از روش FMEA ... جبران توان راکتیو در نیروگاههای بادی متصل به شبکه های توزیع با جبران کننده استا ... حذف نوسانات بین ناحیه¬ای توسط الگوریتم بهینه سازی چند هدفه SPEA2 توسعه یافته ..... بهینه سازی شبکه توزیع دارای تولیدات پراکنده با استفاده از بازآرایی؛ جهت کاهش ... انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال ... payanname93.blogsky.com/.../انجام-پایان-نامه-های-کارشناسی-و-ارشد-و-تهیه-پروپوزال... ذخیره شده ۱۵ دی ۱۳۹۳ ه‍.ش. - ارزیابی روش های مختلف شبیه سازی سیستم های هوشمند چراغ راهنمایی در ... استفاده از الگوریتم ژنتیک در بهینهسازی رسم گراف با چند تابع هدف Fulltext ... استفاده از الگوریتم های هیورستیک و نظریه گراف به منظور بازآرایی شبکه های توزیع برق Fulltext .... بهینه سازی شکل سازه ها با استفاده از الگوریتم فازی- ژنتیک دانشگاه شهید باهنر کرمان » پورتال اعضاء هیئت علمی » دکتر ... academicstaff.uk.ac.ir/semohammadi ذخیره شده مشابه دانشجویانی که درخواست تجدید نظر در نتیجه فایل درس کنترل فازی دارند. ... بینی قیمت مس با استفاده از مدل فازی تاکاگی – سوگنو و الگوریتم تفاضل تکاملی .... محمدی ۵-مصطفی حسینی روح الامینی, ، " مدل سازی ارتباط بین توزیع ابعادی ذرات ..... ارائه یک روش در یادگیری تقویتی فازی سیستمهای چند عامله ", ۱۳۹۳, دانشگاه شهید باهنر ... [DOC]فایل WORD vcresearch.fa.uk.ac.ir/Images/UserUpload/Document/vcresearch/دفاع/دفاع.docx ذخیره شده علوم, 91622032, بررسي نقش سيستم اركسينرژيك هسته كوداليس و هيپوكامپ بر .... نقش ميانجيگري جهت گيري هدف در رابطه خودكار آمدي تحصيلي و تنظيم هيجاني با اهمال كاري ... ذوالفقاري محمدرضا, بررسي عملكرد باربري شمع ها با مقطع واگرا داراي چندين ..... بيني پتانسيل خود سوزي زغال سنگ با استفاده از رويكرد سيستمي و منطق فازي. Domains3 - emme.ir www.emme.ir/fa/page.php?rid=37 شناسایی خودکار عروق شبکیه با استفاده از طراحی سیستم فازی و کانتور فعال ... بازآرايي شبكه هاي توزيع و مكانيابي منابع توليد پراكنده با استفاده از الگوريتم ژنتيك ..... های ساندویچی حلقوی با هسته مدرج تابعی با استفاده از روش تفاضلات دیفرانسیلی .... توسعه برنامه ریزی چند مرحله ای سیستم شبکه توزیع هوشمند با استفاده از ... [PDF]3 www.sbu.ac.ir/Cols/FMA/Documents/نشریات/صنعتی/sale3/num10/3.pdf ذخیره شده که تأثیر بسزایی در عملکرد سیستم تولیدی خواهد داشت. ... معیاره بودن مسائل طراحی چیدمان و وجود معیارهای کیفی در این نوع مسائل، استفاده از. روش. های تصمیم. گیری چند. معیاره فازی می. تواند مفید باشد. در. این پژوهش. با ارائه یک روش .... تابع هـدف در ایـن الگـوریتم بـه صـورت .... هزینه بازآرایی طرح: ..... ها بین افراد تیم تصمیم توزیـع. مقالات قابل ارائه جهت پوستر-يازدهمين همايش بين المللي انرژي irannec.com/262-مقالات-قابل-ارائه-جهت-پوستر ذخیره شده دانلود, برآورد تابع تقاضاي انرژي الکتريکي در بخش صنايع فلزات اساسي ... دانلود, مدل سازي و بهينه سازي فرازآوري با گاز با استفاده از الگوريتم ژنتيک, آرش کديور ... بار به منظور تسريع بازآرايي ديناميکي شبکه هاي توزيع با هدف کاهش تلفات انرژي ... انرژي در سيستم جذب دي اكسيد كربن به روش پسا احتراق, محمد تاجيك منصوري. [DOC]فصل پنجم – شبيه سازی هارمونيک ها - ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/...systems/.../551cf8b40cf20d5fbde56237 ذخیره شده بارهاي حساس را جهت حفاظت، مي توان با استفاده از ترانسفورماتور و يا UPS از ... شكل موج هاي ولتاژ ژنراتور نيروگاه وموتور سنكرون داراي مولفه هاي هارمونيكي قابل توجه .... و متروها باعث می شود که سطوح بالایی از هارمونیک به سیستم توزیع تزریق شود. .... هدف ما پیدا کردن نمایش توابع گوناگون با دوره تناوب 2 بر حسب توابع ساده زیر است:. دانشکده فنی و مهندسی - برد پژوهشی-پروپوزالهای تصویب شده ... engineering.old.iau-arak.ac.ir/fa/contents/boardpf/poropozal12/15.اسفند.1394.html ذخیره شده بررسی ارتعاشی کوپلینگ تامسون در موتورهای صنعتی با استفاده از نرم افزارANSYS .... باز آرایی شبکه های توزیع برق جهت کاهش تلفات انرژی در حضور منابع تولید ... ارزیابی مکانهای ایستگاههای آتش نشانی با روش چند معیاری(مطالعه موردی شهر اراک) .... طراحی یک سیستم پشتیبان مبتنی بر تصمیم گیری چند معیاره فازی به منظور ... بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت بهداشت، ایمنی و ... he.srbiau.ac.ir/article_3277_0.html ذخیره شده مشابه توسط برهمند - ‏2013 با توجه به اهمیت وجود پارک ها در فضای شهری، موضوعات بهداشت، ایمنی و محیط زیست از ... در سال های اخیر سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست ([4]HSE) به منزله ابزار ... هدف از انجام این تحقیق مروری بر پژوهش های انجام شده در زمینه HSE پارک های شهری در ... در مرحله بعد با استفاده از روش دلفی فازی، ابتدا گزینه های مربوط به هر یک از ... دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر - ... www.symposia.ir/NAEC02.html ذخیره شده ارزیابی عملکرد دانشجویان با استفاده از سیستم استنتاج فازی .... پیکربندی بهینه شبکه توزیع با استفاده از الگوریتم بهینه سازی چند هدفه فاخته با هدف افزایش ... سعیده کتابی - پايگاه اطلاع رساني اساتيد ui.ac.ir/?sp=6618 ذخیره شده فوق لیسانس,برنامه ریزی سیستمها با گرایش تحقیق در عملیات,دانشگاه صنعتی اصفهان,ایران,۱۳۶۶-۱۳۶۹. لیسانس,ریاضی کاربردی,دانشگاه تهران,ایران,۱۳۶۲-۱۳۶۶. [DOC]سركار خانم دكتر موسوي سيرجاني - دانشکده فنی و مهندسی fte.azad.ac.ir/file/download/news/1472980451-tarikh-defaa.doc ذخیره شده تحلیل اقتصادی و آنالیز تصمیم گیری برای انتخاب روش تولید در یک پهنه جبهه کار طولانی .... مکانیابی تامین روشنایی راه ها به وسیله انرژی خورشیدی با استفاده از سیستم .... مدلسازی و استخراج تابع توزیع نور روی اشیا محیط مستقل از نور منبع ..... سامانه قدرت چند ماشینه با استفاده از کنترل کننده های مود لغزشی انتگرالی فازی. سامانه بانک اطلاعات پایان نامه ها - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رشت thesis.old.iaurasht.ac.ir/fa/thesis 26, تخمین تابع تقاضای بیمه‌ی عمر در استان گیلان (مورد مطالعه‌: خریداران بیمه‌ی عمر در شرکت ... 52, تخصیص منابع فازی متحمل خطا در رایانش ابری با استفاده از یک سیستم .... 88, اولویت بندی مولفه های موثر بر رضایت شغلی کارکنان با استفاده از روش ..... و چند هدفه در شبکه‌های توزیع با استفاده از نصب تولید پراکنده (DG) و بازآرایی ... متلب الکتریک|انجام شبیه سازی پروژه برق - پروژه های آماده matlab-electric.blogfa.com/category/3 ذخیره شده خازن گذاری شبکه توزیع با هدف کاهش تلفات انرژی و بهبود پروفیل ولت به کمک ... استفاده از تابع موجک وپیش بینی کننده فازی در تشخیص خطای روتور موتورهای القائی ... بازآرایی یا تجدید ساختار سیستم های توزیع با الگوریتم های دایسترا و هیو ..... 6 - کنترل یک سیستم چند متغیره با استفاده از روش های نقطه یاب پسرو(دارای فایل ... تجدید آرایش شبکه توزیع با حضور تولیدات پراکنده - پروژه ... file-download.11gig.ir/product/15764 ذخیره شده تجدید آرایش شبکه توزیع با حضور منابع تولید پراکنده به روش فازی ... چکیده: با ... تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ با word دارای 14 صفحه می باشد و دارای ... تجدید آرایش ... بازآرایی سیستمهای توزیع در حضور منابع تولیدات پراکنده با استفاده از .... سپس با ..... آرایش شبکه- های توزیع با در نظر گرفتن تابع هدف پیشنهادی روشی . fdghfhgf - بهینه سازی چند هدفه مدیریت تراکم خطوط انتقال با ... payampayampayam.blogfa.com/.../بهینه-سازی-چند-هدفه-مدیریت-تراکم-خطوط-انتقال... ذخیره شده مشابه طراحی الگوریتم کاربردی پیش بینی بار به کمک شبکه های عصبی با هدف کاهش جریمه ... طراحی بهینه پایدارساز سیستم قدرت با استفاده از بهینه سازی چند هدفه تئوری بازی ... پخش بار احتمالی شبکه توزیع و انتقال با وجود عدم قطعیت به روش هرمن- بتا ... تجدید ساختار شده با حضور توربین های بادی و با استفاده از بهینه سازی فازی پایان نامه بررسی تلفات در بخش توزیع و روشهای کاهش آن | ... wikipower.ir/پروژه-تلفات-در-شبکه-توزیع/ ذخیره شده مشابه 4-1- بهينه كردن تلفات در سيستم‌هاي توزيع با استفاده از خازن. 4-2- بررسي ... 4-5-1- تابع هزينه. 4-5-2- قيد مسئله. 4-5-3- استفاده از منطق فازي براي تعيين نقاط كانديدا براي نصب خازن. 4-5-4- تشريح ... 5-4- بررسی روشهای بالانس بار با هدف کاهش تلفات بدون افزایش تجهیزات. 5-5- معرفی ... 7-2-6- اهداف و محدوديتها بازآرایی. 7-2-7- ... انجام پایان نامه های کارشناسی و ارشد و تهیه پروپوزال ... pazohesh.ir/.../انجام-پایان-نامه-های-کارشناسی-و-ارشد-و-تهیه-پروپوزال-پاورپوینت-و-... ذخیره شده آنالیز فرآیند اکستروژن شعاعی - مستقیم با استفاده از روش اجزا محدود 39. .... ارائه یک سیستم فازی ژنتیکی جهت تشخیص نفوذ در شبکه Fulltext .... استفاده از الگوریتم ژنتیک در بهینهسازی رسم گراف با چند تابع هدف Fulltext .... بازآرایی شبکه های توزیع با هدف بهبود تلفات توان وکاهش انحراف ولتاژ با استفاده از الگوریتم ترکیبی ... [PDF]یک و الکترون کنفرانس مهندسی برق مین هفت ایران - SMS-CO ... sms-co.ir/ICEEE2015/PDF/ICEEE2015_HandBook.pdf ذخیره شده مشابه کنترل سیستم ذخیره انرژی باتری در ژنراتور توربین بادی. 9 ... بهینه سازی عملکرد اینورتر چند سطحی آبشاری با استفاده از الگوریتم. ژنتیک ... بازآرایی بهینه فیدرهای توزیع به منظور بهبود قابلیت اطمینان و کاهش ... جایابی بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع با استفاده از روش ترکیبی ... معرفی تابع هدف جدید برای مکان. دانلود رایگان مقالات برق - ارشدیار-آموزش کاربردی نرم افزار و ... arshadyar.com/component/tags/tag/47-دانلود-رایگان-مقالات-برق.html ذخیره شده لیست عناوین سرفصل های فیلم کلاس سیستم های انرژی الکتریکی دانشگاه صنعتی شریف ... بخش 4: خطوط انتقال نیرو; بخش 5: روش های تحلیل و مدلسازی; بخش 6: سیستم های .... با توجه به اینکه جدب در مقطع دکترا چند مرحله ایی می باشد و یکی از مراحل مهم آن .... شما می توانید به سادگی، توابع و برنامه های خاص خودتان را با استفاده از کدها و ... الگوریتم بهینه سازی عددی با استفاده از کلونی علف های هرز ... https://www.noavarangermi.ir › رشته کامپیوتر › مقاله ها › ترجمه مقاله ذخیره شده ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ ه‍.ش. - دراین پست ترجمه مقاله الگوریتم بهینه سازی عددی با استفاده از کلونی علف ... دارای گواهی نامه ssl ... و اثرگذاری IWO از جزئیات توسط جمعی از توابع چند بعدی تست خواهد شد. ... بهینه سازی در جهان – مورد مقایسه قرار گرفته که روش شبیه سازی گداخت ... که یکی از آنها استفاده از تابع هدف است که مقادیر بیشتری را به سمت ... [PDF]اصل مقاله (827 K) - نشریه مهندسی صنایع https://jieng.ut.ac.ir/article_54137_a96c08bcf5e89857ae1a230600ab7b40.pdf ذخیره شده توسط حجازی - ‏2015 - ‏مقالات مرتبط ستأ. ی. س. در هر دوره. همچن. نی. یاز. ک. ی. از روش. ها. ی. بسیار. پرکاربرد. تصم. می. یگ .... سیستم. ها. بررسی می. شود. در گذشته به. افر. یند. ساخت بیشتر بـه شـکل یـک کـاال .... مکان. یابی با. مقایس. ة. توابع هدف. مسئله. تابع هدف. تحقیق. مسئل. ة. وبر. کشف .... دارای چند. کاال کمینه. شـو. د. در مقـام. مقایسـه، ایـن مـدل نسـبت بـه سـایر مـدل. موضوع پایان نامه برق - پذیرش و چاپ مقاله ISI/ترجمه مقاله ... www.master-thesis.ir/Thesis/Engineering/Electrical مشابه بازآرایی و جایابی منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع و بهبود مسایل فنی ... بهبود کارايي شبکه‌های توزيع با استفاده از سيستم توليد پراکنده انعطاف‌پذير ... طراحی مناسب ماشین سنکرون مغناطیس دائم داخلی با هدف کمترین ریپل گشتاور و تلفات .... مسیریابی نانو ربات با استفاده از روش فازی دینامیک در محیطی با موانع متحرک. IJCICTR Abstract6 it2015 by International Society of ... https://issuu.com/iscdbu/docs/abstract6-it2015 ذخیره شده شناسایی مرتبه کسری سیستم گرمایشی با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات 17. ... Applications استخراج پیکرههای آبی از تصاویر چند طیفی ماهوارهای با استفاده از ... هوشمند توزیع با استفاده از منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر و بازآرایی شبکه به ..... برای بایاس کردن خود بدان اضافه میکنیم تابع هدف را تشکیل داده و پارامتر ها در هر ... ادارهٔ ارتباط با صنعت - مرکز توسعهٔ فناوری و ارتباط با ... tdc.iau.ir/projectlist.php?export=print 3819, ارزیابی روش سرعت امواج اولتراسونیک در پیش بینی مقاومت مکانیکی و دوام بتن ..... اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان در حوزه سیستم های حمل و نقل هوشم .... بازآرایی شبکه توزیع برق شهر نهاوند با هدف کاهش تلفات, شرکت توزیع برق .... 3660, مکانیابی و احداث سکونتگاه های مرزی نواحی مکران با استفاده از منطق فازی ... تیر ۱۳۹۴ - انجام پروژه و پایان نامه برق قدرت power-sim.blogfa.com/1394/04 ذخیره شده 6 - بررسی خطا در سیستم های مدل نامعین با استفاده از روش های هوشمند (شبکه های ... 8 - تحلیل سیستم های خطی و طراحی انواع کنترلرهای LQR ، LQG و روش های فازی و ... انواع روش های ترکیبی در سیستم های توزیع به منظور اهداف چندگانه ، بررسی روش های رزرو .... برچسب‌ها: ادوات FACTS, جایابی ادوات FACTS, تابع هزینه, مدلسازی ادوات FACTS, ... استحاله ی فازی دما بالا در سرامیک ها (1) - راسخون rasekhoon.net › مقالات › علم و دانش › علوم فنی و مهندسی › متالوژی و مواد ذخیره شده ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - این سیستم ها در واقع، سرامیک های اکسیدی، دما بالا هستند که دارای ... در گذشته، رفتار و خواص سرامیک ها، با استفاده از روشی اندازه گیری می شد که ... مورد ریزساختار، میزان و نحوه ی توزیع تخلخل و وجود یا عدم وجود میکروترک، ... در طی 40 سال گذشته، PI و همکارانش استحاله های فازی اکسیدهای سرامیکی را با استفاده از روش ... تاریخچه و آشنایی با برج آزادی تهران - شرکت فراسازه گستر - ... farasazeh.loxblog.com/.../فروش%20واحد%20تجاری%20در%20خیابان%20آزادی%20/فرو... ۴ بهمن ۱۳۹۳ ه‍.ش. - این بنای سه طبقه دارای چهار آسانسور و دو راه پله و ۲۸۶ پلکان است. در محوطه زیرین آزادی چندین سالن نمایش، نگارخانه، کتابخانه، موزه و… ..... چندين نوع سيستم باربر وجود دارد كه در شهر بانه استفاده از سيستم اسكلت بتني مسلح در ..... كاهش تلفات شبكه توزيع انرژي الكتريكي با استفاده از بازآرايي و نصب منابع توليد ... ساحل دانش danesh.rzb.h5h.ir/ زیرا ، نظر موافق و جلب همكاری كسان در پیشرفت كارها و موفقیت فرد در جامعه دارای اهمیت فراوانی است. .... در اینجا چند نكته برای توسعه یك روش جدید تفكر ارائه می‌شود: ... همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه ...... ترکیبی مبتنی بر مجموعه فازی و HBMO برای بازآرایی فیدر توزیع با چند تابع هدف. نسخه قابل چاپ fulltexts.ir/print/post-161 ذخیره شده طراحی کنترل کننده فازی چند طبقه به کمک HPSOBFA در سیستم AGC تجدید ... تحلیل ریسک عملکرد سیستم حفاظت در شبکه های توزیع دارای منابع تولید پراکنده .... کاهش تلفات در سیستم های توزیع با استفاده همزمان از خازن و بازآرایی با روش ..... زنی مدولاسیون پهنای پالس فضای برداری در اینورترهای دو سطحی با توابع هدف مختلف Software engineer 1 | motahareh sadat tavakoli - Academia.edu www.academia.edu/4705405/Software_engineer_1 ذخیره شده مشابه ﻫﺮ دو ﻋﻤﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﻫﺮ دو ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ روش ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . ... در ﺟﻬﺎن ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ، اﺳﺘﻔﺎده ي ﻣﺠﺪد از ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺨﺸﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺖ . ... ﺳﺎده )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺨﺼﯽ( و ﭘﯿﭽﯿﺪه اي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻫﺪف را در ﺳﺮﺗﺎ ﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺳﺎزﻧﺪ . ... ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ دﻟﯿﻞ از دﻻﯾﻞ زﯾﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ : - ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ... بهینه سازی - مهندس مهدی بقالها - برق قدرت کنترل الکترونیک ... mehdibaghalha.persianblog.ir/tag/بهینه_سازی ذخیره شده مشابه پخش بار بهینه با رعایت قیود امنیت سیستم قدرت با استفاده از برنامه ریزی درجه دوم و روش سیمپلکس .... طراحی بهینه ترانسفورمر توزیع با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک ... وقتی‌ هدف‌، بهینه‌سازی‌ ابعاد و وزن‌ دکلهای‌ خطوط انتقال‌ نیرو باشد، طبیعی‌ است‌عوامل‌ ... در این‌ نوشتار ضمن‌ بررسی‌ عوامل‌ مختلف‌ در محاسبه‌ فواصل‌ فازی‌، تأثیر آنها ... دانلود بیش از ۵۴۰ مقاله رسمی ارائه شده در کنفرانس های برق ... www.jzv.ir › خانه › رشته برق و الکترونیک ذخیره شده مشابه ۵ تیر ۱۳۹۴ ه‍.ش. - ۲٫ کاربرد منطق فازی در پیش بینی بار ... ۳۹٫ سیستم کنترل پیشرفته شبکه توزیع برق با استفاده از تکنولوژی ... ۱۱٫ چند روش برای کاهش استقراق انرژی الکتریکی ..... ۵۸٫ تصدیق اطلاعات در سیستم اتوماسیون توزیع با استفاده از تابع در هم MD5 .... ۵۸٫ بازآرایی بهینه فیدرها جهت نیل به کمترین تلفات، بهترین ... مرجع دانلود پایان نامه های ارشد رشته برق powerthesis.ir/ ذخیره شده پایان نامه ارشد برق :کنترل کننده فازی برای ربوت دنبال کننده دیوار تحلیل پایداری ... پایان نامه کارشناسی ارشد برق: جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و ... دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بازآرایی وتخصیص بهینه خازن در شبکه های توزیع در ..... در مرجع ]۴[ از روش کنترل PID استفاده شده که سیستم در این حالت دارای سرعت ... بررسی کارایی بانک های دولتی و خصوصی بر اساس شاخص‌های ... ecj.iauctb.ac.ir/article_512495_110233.html ذخیره شده مشابه در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها، به ارزیابی عملکرد 18 بانک دولتی ... مقوله بانکداری است، دارای کاستیهای زیادی هستند که با تغییر نگرش و سرمایه گذاری ... نمودند که توانایی اندازه گیری کارایی با چندین ورودی و چندین خروجی را داشت. ... نیاز به شکل تابع توزیع از قبل تعیین شده (مانند روش های رگرسیون آماری) و یا ... بررسي و پياده سازي اتوماسيون شبكه توزيع برق - سیم پاور sim-power.ir › ... › بررسی و پیاده سازی اتوماسیون شبکه توزیع برق مشابه از آنجـا كـه هـدف اصـلي در اتوماسـيون توزيع ، طراحي و نصب سيستمهاي سوپر وايزري و ... خطا, بازآرایی مجدد فیدر, کنترل ولتاژ فیدر از راه دور,کنترل توان راکتیو و اکتیو ... انتقال اطلاعات با استفاده از تجهیزات یا روشهای مختلف مخابراتی به یک مرکز میباشد .... 1-پهنای باند زوج سیم ذاتاً کم بوده و کانال ارتبـاطی دارای پاسـخ فرکانسـی ... شیمی - RSSing.com false-visored1.rssing.com/chan-2879334/all_p2.html ذخیره شده مشابه مثلا در شیمی آلی پتاسیم دی کرومات در مقایسه با پتاسیم پرمنگنات یک ... این روش بسیار ساده و سریع است به طور مثال آزمایشی که ممکن است با استفاده از .... نظر ) رفتار کامل داشته باشد میتوان رابطه ی کلاپیرون را چنین بازآرایی کرد : .... در چند مرحله انجام گيرد، لزوماً m و n با a و b برابر نبوده، بلكه تابعي از مكانيسم واكنش خواهد بود. مقالات انگلیسی برق همراه با ترجمه - مطالب دی 1395 6268.mihanblog.com/post/archive/1395/10 ذخیره شده ۸ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. - 20- Control and operation of distributed generation in distribution ... 28- Dynamic economic dispatch for wind-thermal power system ... 36- استفاده از کنترل کننده فازی نوع 2برای کنترل سرعت موتور DC--1391 ... 71- 2007--ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی اﻟﮕﻮی ﻛﻠﻴﺪ زﻧﻲ ﻣﺪوﻻﺳﻴﻮن ﭘﻬﻨﺎی ﭘﺎﻟﺲ ﻓﻀﺎی ﺑﺮداری دراﻳﻨﻮرﺗﺮﻫﺎی دو ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﺗﻮاﺑﻊ ﻫﺪف ﻣﺨﺘﻠﻒ. مطالب قدیمی تر صفحه جاری - وبلاگ تخصصی آمار statistics94.blogfa.com/?p=10 ذخیره شده برچسب‌ها: استنباط آماری, سری های زمانی, روش های آماری, اقتصادسنجی و آمار ... روان شناسان می توانند اضطراب ریاضی را فقط از طریق توزیع پرسشنامه اندازه گیری کنند. ..... ایشان حل انواع معادلات غیر خطی و معادلات تابعی با استفاده از روشهای تکراری می باشد. ..... با سیستم عامل های 32 و 64 بیتی و همچنین پردازنده های چند هسته ای جدید; دارای ... مقایسه الگوریتم ها - خانه متلب matlabhome.ir/مقایسه-الگوریتم-ها/ ذخیره شده رتبه: ۵ - ‏بازبینی توسط انجام پروژه پایان نامه...۱ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - فیلم آموزش رایگان مسأله خوشه بندی k-Means با استفاده از الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعی در متلب · فیلم آموزش رایگان مسأله خوشه بندی ... ساخت فیبر نوری فلیم اسکنر ( شعله بین ) - نیازمندیهای ... harajee.com/100620883.html ذخیره شده ارزیابی جنبه وریسک فعالیت های نیروگاه آبادان با استفاده از روش FMEA ... حذف نوسانات بین ناحیه¬ای توسط الگوریتم بهینه سازی چند هدفه SPEA2 توسعه .... بررسی تحلیلی اثرات استفاده از سیستم های تولید همزمان برق و حرارت با هدف توزیع اقتصادی بار .... بهینه سازی شبکه توزیع دارای تولیدات پراکنده با استفاده از بازآرایی؛ جهت ... تور ارمنستان - صفحه 19 از 19 - یک سایت دیگر با وردپرس ... toursarmenia.ir/page/19/ ذخیره شده باعث شکل‌گیری علاقه می‌شوند زبان مقصود / هدف . .... با استفاده ازاین تور هوايي ارمنستان فوق العاده این امکان برای همه فراهم می شود. ... انتظار می رود تأمین و نگهداری سیستم مذکور، تا چند روز آینده به دست نظریه و دیگر صفحه راهنما این تیم برسد. .... از لحاظ کارآیی و سرعت با یک رویّه از نسل پیشین خود یعنی تابع فازی برابر نیست. وبلاگ تخصصی برق - تاثیر انواع مختلف مشترك در بهینه ... powerengi.blogfa.com/post-11.aspx ذخیره شده مشابه تاثیر انواع مختلف مشترك در بهینه سازي هزینه بهره برداري از ریز شبکه ها با وجود ... امكان بروز پديده رزنانس هارمونيكي در ايستگاه‌هاي فوق توزيع داراي بانك‌هاي خازني ... روش جابه جايي طبيعي, امير راجا, دانشگاه علم و صنعت - شرکت توزیع برق تهران بزرگ ... کيفيت توان با استفاده از تبديل S مبتني بر سيستم فازي و الگوريتم PSO ... مقاله انگلیسی مدیریت - پارس پروژه parsproje.com/mtr/80-2013-08-17-18-45-33.html ذخیره شده ارائه مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه فارسی همراه با دانلود رایگان مقاله لاتین و ISI ... هویت سازمانی به عنوان یک تابع مشترک از اشتیاق کاری و خصیصه تمرکز حواس ... رفتار با ضایعات بهداشتی با استفاده از یک مدل مرکب تصمیم گیری چند معیاره ... مورد سیستم های هزینه یابی مبتنی بر فعالیت: رهیافت های سنتی، فازی و مونت کارلو. [TeX]شیمی نانو ذرات طلا www.parsilatex.com/forum/SMF/index.php?action=dlattach;topic=5741.0;attach... ذخیره شده مشابه با استفاده از اين خاصيت مي‌توان بازده کاتاليزورهاي شيميايي را به نحو مؤثري بهبود بخشيد. ... به عبارتي ديگر دانسيته حالت‌ها، تابعی از N می‌باشد که این مقدار برای توده ماده ... به‌عنوان مثال نانو ذرات طلا، پلاتين و پالاديوم دارای ممان مغناطيسی هستند در ... اين روش براي تعيين اندازه ذرات در محدوده چند نانومتر تا ميكرون در محلول مايع است. مدیریت - بانک مقالات انگلیسی و فارسی parsproje3.ir/mtr/80-2013-08-17-18-45-33 ذخیره شده مشابه ارائه مقالات لاتین ترجمه شده رشته مدیریت همراه با مقاله انگلیسی رایگان. ... مدل ترکیبی SWOT وAHP در برون سپاری بازاریابی ورزشی با استفاده از یک مورد ... کاربرد سیستم های سنجش عملکرد استراتژیک در تدوین استراتژی: آیا در محیط های پویا عمل می کند؟ ... ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی : یکپارچه سازی کارت امتیازی متوازن و ... تعیین ظرفیت گرمایی ویژه - شیمی کاربردی*آلی،تجزيه ... omidhasnavi.blogfa.com/cat-476.aspx ذخیره شده مشابه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ ه‍.ش. - مقدار CV.m، نوعی گازهای چند اتمی به CV.m=25JK-1mol-1 نزدیک است. ... با استفاده از ظرفیت گرمایی می توان تغییر انرژی داخلی را به تغییر دمای .... برای یک سیستم تک فازی باجرم m ظرفیت گرمایی ویژه cp( که اغلب گرمای .... هدف آزمایش ... اندازه سرد شوند(تغییر دما برای هر دو یکسان باشد) جسمی که دارای گرمای ویژه ... مهندسی برق - فیلم و کتاب دات آی آر filmoketab.ir/stucat/308 ذخیره شده تغییر در آرایش سیستم از روشهای مؤثر در بهبود شبکه است و با انتقال بار از روی ... در شرایط بهره برداری عادی از بازآرایی جهت کاهش تلفات و یا تعدیل بار بین فیدرها، و در ... بهینه سازی تابع هدف و نرم افزار Matlab جهت پیاده سازی الگوریتم استفاده شده است. ... در این قسمت ساختار یک سیستم توزیع و اجزای عمده آن تشریح میگردد. روشی جدید در تعیین ورشکستگی با استفاده از تحلیل ... jamm.scu.ac.ir/?_action=export&rf=doaj&issue=1454 ذخیره شده این مقاله با استفاده از نظریه بازی های DEA و تخصیص، یک مدل جدید DEA در زمینه ... می کند و با تشکیل یک سیستم اطلاعاتی و استفاده از شاخص ها، ورشکستگی و کارایی را با ... ها تئوری مجموعه راف راف فازی DEA راف Bankruptcy game theory Rough set theory Fuzzy .... در این برنامه‌ریزی خطی، تابع هدف، پهنای خروجی‌ها را کمینه می‌کند. عناوین پایان نامه های رشته مهندسی برق | - تهران تحقیق payannameha.ir/?p=681 مشابه این وبگاه ممکن است به رایانهٔ شما آسیب وارد نماید. ۳۱ شهریور ۱۳۹۳ ه‍.ش. - 01/00004/00004/00001 شناسايي توابع انتقال يک جسم پرنده (موشک) ... بين مقاوم با بازخورد خروجي براي سيستم‌هاي داراي عدم قطعيت چند وجهي ... 01/00004/00004/00045 روش مطلوب برنامه‌ريزي مشارکت واحدها با هدف بهبود رفاه اجتماعي در بازار برق ... 01/00004/00004/00049 طراحي کنترلگر چند منظوره با استفاده از ... #shopContainerBox{width:600px;padding:1px;margin:3px ... net.tebyan.net/mastanehonline/posts.html/1759150 قیمت 9500 تومان توضیحات دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ...... دانلود بازآرایی سیستم توزیع با استفاده از روش فازی دارای چندین تابع هدف ... [DOC]3- رادار نفوذی در زمین www.payaname.com/dl/uploads/1439013847.docx ذخیره شده هیدرولوژی، ژئوفیزیک، روش بازتاب سنجی در حوزه زمان (TDR)، روش رادار نفوذی به زمین ... شکل 3-2- مسیرهای سیر انواع مختلف امواج GPR در یک خاک دو لایه با مقادیر .... شکل 4-4- رادارگرام یک اندازه گیری واسنجی در انتهای یک پروفایل چند کاناله: بخش (i) .... متأسفانه استفاده از این روش در زمان مطالعه توزیع محتوای آب در مقیاس صحرایی، ... [PPT]مدل سازي خواسته ها https://bayanbox.ir/download/1425846417288474745/نرم-1.pptx ذخیره شده مشابه با گذشت زمان سیستم هاي قدیمی به یک یا چند دلیل از دلایل زیر تکامل می یابند: ... در حیطه مهندسی نرم افزار فرایند یک روش انطباق پذیر است که تیم نرم افزار به ... سنجی هر کدام از این کنش هاي مهندسی داراي چندین وظیفه ي کاري و تعدادي محصولات کاري متمایزند. .... فرآیند چابک را مشخصا براي استفاده در سازمان هاي بزرگ هدف قرار داده است. کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر comconf.ir/fa/page.php?rid=34 بهبود الگوریتم های زمانبندی کار در محیط شبکه با استفاده از سیستم های فازی ... مسیریابی آگاه از انرژی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده تابع هزینه چند معیاره ...... ارایه روش مبتنی بر الگوریتم کلونی مورچه فازی با هدف شناسایی ازدحام ترافیک ...... بهبود پروفیل ولتاژ شبکه¬های توزیع دارای منابع فتوولتائیک با توان بالا ... سیستم های قدرت(فشار قوی) power-systems.blogfa.com/ ذخیره شده مشابه 5- رله های Annunciator ، دارای 4 ورودی ، 4 عدد LED مستقل و 12 عدد خروجی با زمان ... جریان عبوری از سطح ولتاژ بالا به سطح ولتاژ پایین عایق که تابعی از مقاومت ... معمولا در کل سیستم های قدرت بالاترین سهم تلفات به سیستم توزیع اختصاص دارد ..... اگر آنها در يك محل مركزي جمع شده باشند روش استفاده از چند درگاه مطمئناً مناسبتر است. [XLS]Sheet1 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر www.malayeriau.ac.ir/rvp/2-download/library.xls مشابه 44, آزمونهای کاردانی به کارشناسی معارف اسلامی، همراه با پاسخهای تشریحی و خلاصه ...... 500, پایههای پژوهش در علوم رفتاری(شناخت روش علمی, کرسول، جاندبلیو، ۱۹۴۵ -م. ...... 1431, نکاتی چند درباره ژنتیک(برای استفاده دانشجویان رشته روانشناسی) ...... 2531, مکان یابی توزیع واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و استراتژی ایجاد واحدهای جدید در ... دانلود تحقیق در مورد جایابی و مقدار بهینه خازن در یک شبکه ... elgoritm-zhenetic-t.lel.ir/ ذخیره شده ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. - ۷ days ago – جایابی بهینه خازن در شبکه های توزیع – دانلود پایان نامه و سمینار . ... فصل دوم مروری بر کارهای محققین گذشته می باشد که در این فصل چند نمونه از … ... مقاله جایابی خازن در سیستمهای توزیع با استفاده از روش هوشمند بهینه … ... مناسب منابع تولید پراکنده با هدف بهبود پروفیل ولتاژ سیستم و با در نظر ... [PDF]آﺷﻮﺑﻨﺎك ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ رﻳﺰي و ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﺑﺎ روش ﺑﺮﻧﺎ ieijqp.ir/article-1-39-fa.pdf ذخیره شده رﻳﺰي و ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ ﺑﺎ روش. ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ. آﺷﻮﺑﻨﺎك. HBMO. ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻌﻴﺎر ﭘﺎرﺗﻮ. و ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي. ﺳﻴﺪ ﺟﻼل ﺳﻴﺪ ﺷﻨﻮا ... ﻓﺎزي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﻮاب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻮاب ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه از ﻓﻀﺎي ﭘﺎرﺗﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . روش ... داراي اﻫﻴﻤﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮي. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻋﻠﻲ رﻏﻢ آن ﻛﻪ. ﭘﺨـﺶ. ﺑﺎر. ﺗﻮان راﻛﺘﻴﻮ. ﻋﻼوه. ﺑﺮ. ﺗﺎﺛﻴﺮ. ﺑﺮ. روي. ﺗﻠﻔﺎت. ﺧﻄﻮط. و ... ﭘﺨﺶ ﺑﺎر ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﺪة آﻧﻬﺎ در ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف و ﻗﻴـﻮد اﻧﺘﺨـﺎب. ﺷﺪه، اﺳﺖ. ویکی پدیا فارسی: پروژه های مطلب matlabproje.wikipediafa.ir/ ذخیره شده حذف نویز از تصویر بدون توابع کتابخانه ای متلب ... به هم چسباندن تصویر چند تکه شده .... بهبود پروفیل ولتاژ شبکه های توزیع با سیستم تولید پراکنده به روش ... DSTATCOM با کنترلر منطق فازی و سیستم تولید انرژی فتوولتاییک جهت بهبود .... بهینه سازی شبکه توزیع دارای تولیدات پراکنده با استفاده از بازآرایی؛ جهت کاهش ... [DOC]متن کامل [DOCX 394 kb] jamlu.liau.ac.ir/browse.php?a_id=752&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1 ذخیره شده هماهنگي اين تصميمات، رويكردي را جهت بهينه سازي سيستم به جاي بهينه سازي ... مدل چند هدفه غیر خطی حاصل با استفاده از الگوریتم ژنتیک (GA) حل و تحلیل ... فاسد شدنی با تقاضای وابسته به موجودی ارایه دادند و برای حل روش برنامه ریزی ... زمان تدارک احتمالی دارای توزیع یکنواخت (L~∪[a,b]) با پارامترهای a وb میباشد به طوری که تابع ... سیستم مانیتورینگ هوشمند ترانسفورماتورها با استفاده از ... www.ultrabox.ir/articles/15992 ذخیره شده ۲۲ آذر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - سیستم مانیتورینگ هوشمند ترانسفورماتورها با استفاده از دیدگاه تکنیک ... بازآرایی سیستم توزیع با استفاده از روش فازی دارای چندین تابع هدف ... موضوع پایان نامه توسعه الگوریتم MINLAP بمنظور تخصیص ... drtahghigh.ir/MINLAP-ELECTRONIC/lang/Fa ذخیره شده روش های DEازی و MAPSOفازی برای تخصیص خازن در سیستم توزیع شعاعی ... ازدحام ذرات در قیاس فازی برای تخصیص بهینه خازن در سیستم توزیع شعاعی استفاده شد اما ... تپ چنجر اتوماتيك و ترانسفورماتور پست توزيع داراي تپ چنجر آفلاين مي¬باشد. ... از آنجا که تغییر در تابع هدف با افزودن یا حذف کردن یک آیتم یا متغیر، تغییر ... [PDF]ﻣﺪﻟﺴﺎزی و ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﭘﺘﺮی رﻧﮕﯽ ﻓﺎزی studentstore.ir/saveAsPDF=522.pdf ذخیره شده ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﭘﺘﺮی ﻓﺎزی و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی .... 17 ﺑﺎزآراﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻓﺎزی دارای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف Distribution systems. [PDF]ترجمه مقاله روش گسترش qualiflex برای تجزیه و تحلیل چند ... significantarticles.ir/.../3101-ترجمه-مقاله-روش-گسترش-qualiflex-برای-تجزیه-و-تح.p... ذخیره شده ﺻﻔﺤﻪ ﺣﺎﺿﺮ دارای ﻟﯿﻨﮏ اﺻﻠﯽ داﻧﻠﻮد ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ روش ﮔﺴﺘﺮش QUALIFLEX ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﻨﺪ ... داﻧﻠﻮد ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﭼﻨﺪ ﻣﻌﯿﺎره ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﻓﺎزی ﺑﺎ ارزش ﺑﺎزه ای: ... داﻧﻠﻮد ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ اﺳﺘﻘﺮار ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻫﻮش ﺗﺠﺎری ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﯾﮑﺮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ... ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﺎزی و HBMO ﺑﺮای ﺑﺎزآراﯾﯽ ﻓﯿﺪر ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف. برای خرید فایل( فایل فلش Smart E4011 (رام Smart ... - ... nikanmgaleh.ir/main/sid-972.htm ذخیره شده ۱۸ دی ۱۳۹۵ ه‍.ش. - دانلود بازآرایی سیستم توزیع با استفاده از روش فازی دارای چندین تابع هدف -کامل و جامع ... با سلام،محصول دانلودی +{{فایل فلش Smart E4011 (رام Smart ... با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل فایل فلش Smart E4011 ... ترجمه کامل و روان بهبود امنیت شبکه با استفاده از روش ... docfile.rozblog.com/.../ترجمه-کامل-و-روان-بهبود-امنیت-شبکه-با-استفاده-از-روش-ال... ذخیره شده ۱ اسفند ۱۳۹۵ ه‍.ش. - خرید آنلاین ترجمه مقاله “بهبود امنیت شبکه با استفاده از روش .... 17 - طراحی یک سیستم تکاملی ایمنی مصنوعی فازی برای امنیت شبکه های ... های اضافه ... ﺑﺮرﺳﯽ روش ﻫﺎی ﺑﻬﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ در ﺷﺒﮑﻪ ﺣﺴﮕﺮ ﺑﯽ ﺳﯿﻢ ﻣﻘﺪﻣﻪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻣﻬﻤﯽ در دﻧﯿﺎی . ..... بازآرایی شبکه های توزیع به منظور کاهش تلفات با استفاده از الگوریتم PSO . ترجمه مقاله الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) | لِیبِلد! labelled.ir/articles/1717-ترجمه-مقاله-الگوریتم-بهینه-سازی-ازدحا.html ذخیره شده ۲ بهمن ۱۳۹۵ ه‍.ش. - مقاله ترجمه شده با عنوان تجزیه و تحلیل الگوریتم بهینه سازی ازدحام ... این مقاله مدل نظری را ارائه می دهد که می تواند برای شرح رفتار بلندمدت الگوریتم مورد استفاده قرار گیرد. ... شده است روش قدیمی بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) دارای معایبی چون… ... و HBMO برای بازآرایی فیدر توزیع با چند تابع هدف ترجمه مقاله یک…
برچسب ها : بازآرایی , سیستم , توزیع , استفاده , فازی دارای , چندین , تابع هدف ,
بازدید : 156 تاریخ : سه شنبه 19 ارديبهشت 1396 زمان : 12:58 نویسنده : پارسا نظرات ()
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز

آمار سایت
 • کل مطالب : 929
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 18
 • آی پی دیروز : 73
 • بازدید امروز : 84
 • باردید دیروز : 261
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 7
 • بازدید هفته : 1,205
 • بازدید ماه : 7,027
 • بازدید سال : 7,027
 • بازدید کلی : 99,233
 • مطالب